KONKURS

Regulamin konkursu „Najlepsze zdjęcie biegowe Zabierz PIESia 2021”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Organizatorem konkursu pod nazwą „Najlepsze zdjęcie biegowe Zabierz PIESia 2021” jest Fundacja dla zwierząt ARGOS z siedzibą w Warszawie, 04-886, przy ul. Garncarskiej 37A, NIP 952-20-38-472; KRS: 0000286138 (dalej zwana „Organizatorem”).


Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://biegpolesie.com/.


Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub niepełnoletnia tylko i wyłącznie za zezwoleniem prawnego opiekuna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


II. CZAS TRWANIA


Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 26.09.2021 r. na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/3051908735087390


Konkurs będzie trwał w dniach od 26.09.2021 r. do 29.09.2021 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do konkursu.


Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/3051908735087390


III. ZADANIE KONKURSOWE


W celu wzięcia udziału w Konkursie należy umieścić pod postem konkursowym zdjęcie lub film ze swoich biegów i spacerów.


Uczestnik konkursu, przesyłając Zgłoszenie w konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.), praw do wizerunku, a także innych praw niezbędnych do opublikowania zgłoszenia w sieci Internet.


W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, zgodami wizerunkowymi, niezbędnymi do opublikowania zgłoszenia w sieci Internet.


Wysyłając zgłoszenie konkursowe, nagrodzony Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie lub rozpowszechnianie zgłoszenia konkursowego oraz imienia nagrodzonego Uczestnika, przez Organizatora w okresie trwania konkursu i po jego zakończeniu.


IV. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU


W Konkursie zostanie wyłonionych szesnaście nagrodzonych spośród zgłoszeń konkursowych. Zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową złożoną z 4 osób powołanych przez Organizatora.


Dokonując wyboru komisja będzie oceniała: 1) oryginalność 2) kreatywność wykonania 3) pomysłowość fotografii / filmu zgodnie, z którym wyłonieni zostaną zwycięzcy.


Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali zgłoszenie w przypadku, gdy nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do nagrody.


V. NAGRODY


W Konkursie zostały przewidziane nagrody:


I stopnia: 6x zestawów przysmaków od Szopsy – Wymarzony sklep zoologiczny
II stopnia: 4x zestawów produktów od Bosch Petfood Polska
III stopnia: 3x voucherów od WashDog
IV stopnia: 3x zestawy produktów od Laboratorium Dobrego Nastroju


Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.


Informacja o wygranej zostanie zamieszczona w poście konkursowym.


Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 7 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny zamieszczenia informacji o wygranej w poście konkursowym pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.


Odbiór nagrody będzie możliwy z Ośrodka Koteria, ul. Chrzanowskiego 13, po uprzednim umówieniu się drogą mailową: biegpolesie@gmail.com.


Imię i nazwisko nagrodzonego Uczestnika zostanie zamieszczone w poście konkursowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla zwierząt ARGOS, która przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu zgodnie z przepisami RODO.