Regulamin

Regulamin imprezy – Zabierz PIESia do Międzylesia 2017

I. INFORMACJE OGÓLNE

Impreza „Zabierz PIESia do Międzylesia” ma formę zawodów biegowych. Ma on na celu zgromadzenie miłośników biegania oraz popularyzację aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym również ze swoimi czworonogami. Dodatkowo przewidziany jest także spacer (5 km) oraz edukacyjna gra terenowa dla dzieci (4-14 lat). Postanowienia regulaminu stosują się odpowiednio także do tych form udziału.

Impreza ma również charakter charytatywny poprzez możliwość zapoznania się z działalnością oraz możliwością wsparcia współpracujących z nami organizacji: Fundacji AST – działającej na rzecz potrzebujących psów oraz Fundacji ARGOS, prowadzącej ośrodek KOTERIA pomagający miejskim kotom.

Trasa wyznaczona po terenach leśnych ma zapewnia komfort i bezpieczeństwo biegającym oraz osobom uczestniczącym w imprezie ze swoimi czworonogami.

II. ORGANIZATOR

1. Organizatorem zawodów jest Fundacja dla Zwierząt ARGOS, reprezentowana przez:
– Jagnę Wypych
– Aleksandrę Radzik
– Katarzynę Koprowską

2. Kompetencje organizatora:
a) Podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek
b) Weryfikacja zawodników
c) Zapewnienie obsady sędziowskiej
3. Ostateczny głos we wszystkich sprawach spornych należy do organizatora rozgrywek.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin: 17.09.2017r

2. Miejsce startu, meta oraz biuro zawodów: przy wjeździe do lasu na wysokości ul. Pożaryskiego, przechodzącej w Trakt Napoleoński w Warszawie (Międzylesie).

IV. TRASA I DYSTANSE

1. Bieg zostanie rozegrany na dystansie 5 km oraz 10 km. Uczestnik ma prawo wyboru dystansu biegu.

2. Limit czasu na pokonanie biegu wynosi 2 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w obowiązującym limicie czasowym zobowiązani są do zejścia z trasy i nie zostaną sklasyfikowani.

V. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prawo startu mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku od 14 do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Limit uczestników wynosi 350 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu wyżej wymienionej liczby zarejestrowanych uczestników. Organizator posiada prawo do zwiększenia limitu uczestników zawodów.

3. Opłata startowa wynosi 35 zł.

4. Zgłoszenia na bieg przyjmowane są do 03.09.2017, po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.

5. Aby zapisać się na zawody należy uiścić opłatę startową za pośrednictwem strony internetowej http://zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-miedzylesie

6. Tylko prawidłowe wypełnienie formularza opłaty startowej i opłacenie jej gwarantuje miejsce na ostatecznej liście startowej oraz udział w zawodach. O kolejności zgłoszenia decyduje data uiszczenia opłaty startowej. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty startowej.

VI. PAKIETY STARTOWE

1. Pakiety startowe będą wydawane w biurze zawodów na miejscu biegu w dniu zawodów w godzinach 09:00-10:30

2. Przy odbiorze pakietów startowych należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Odbiór pakietu startowego za innego zawodnika możliwy jest tylko na podstawie pisemnego pełnomocnictwa lub dokumentu, z którego wynikać będzie pokrewieństwo lub powinowactwo pierwszego stopnia.

3. Pakiet startowy będzie zawierał numer startowy, który należy przymocować do przedniej części koszulki.

VII. UCZESTNICTWO W ZAWODACH

1. Każdy zawodnik ma obowiązek uczestniczyć w biegu z numerem startowym przymocowanym do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jakakolwiek jego modyfikacja jest zabroniona pod rygorem dyskwalifikacji.

2. Organizator, poza podstawowym zabezpieczeniem medycznym imprezy, nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej w związku z chorobą, wypadkiem, czy odniesieniem obrażeń albo śmiercią lub innymi szkodami, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Każdy Uczestnik lub jego opiekun podejmuje decyzję o uczestnictwie w zawodach na własną odpowiedzialność. Przed rozpoczęciem biegu Uczestnik jest zobowiązany podpisać niniejsze oświadczenie:
„Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Jestem odpowiednio przygotowana/y do wysiłku podczas zawodów oraz zgodnie z moją obecną wiedzą nie posiadam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach biegowych. Zapoznałam/em się z regulaminem, całkowicie go akceptuję i zobowiązuje się go przestrzegać.”

4. Decyzja lekarza o zakończeniu biegu przez uczestnika jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

5. Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeżeli ukończy bieg samodzielnie, na oznaczonej trasie biegu, w przewidzianym limicie czasu. Skracanie trasy, korzystanie z jakichkolwiek środków transportu, utrudnianie biegu innym zawodnikom lub bieg pod wpływem środków odurzających lub dopingujących są niedozwolone i grożą dyskwalifikacją – decyzja Organizatora w tym względzie jest ostateczna.

6. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocji biegu przez Organizatora bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

VIII. KLASYFIKACJE

1. Wyniki będą ogłoszone w następujących klasyfikacjach:

Klasyfikacja bez psa:
a) kobiety – 5 km
b) mężczyźni – 5 km
c) kobiety – 10 km
d) mężczyźni – 10 km

Klasyfikacja z psem:
a) kobiety – 5 km
b) mężczyźni – 5 km
c) kobiety – 10 km
d) mężczyźni – 10 km

2. W wyżej wymienionych klasyfikacjach zostaną nagrodzone 3 pierwsze miejsca.

3. Udział w spacerze lub grze terenowej nie podlega klasyfikacji.

4. Każdy zawodnik, który ukończy swój bieg (także spacer lub grę) otrzyma pamiątkowy medal.

IX. UWAGI DOTYCZĄCE ZWIERZĄT PODCZAS IMPREZY

1. Uczestnik ma prawo do udziału w biegu z psem.

2. Psy podczas całego wydarzenia muszą być na smyczy.

3. Podczas wydarzenia należy mieć ze sobą dokument potwierdzający, że pies posiada aktualne szczepienie na wściekliznę.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Odpowiedzialność ponoszą właściciele zwierząt.

5. Należy pamiętać, że bieg jest dużym wysiłkiem fizycznym i w razie wątpliwości należy uczestnictwo psa w biegu skontaktować z lekarzem weterynarii.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Impreza ma charakter rekreacyjny i integracyjny. Trasa biegu nie jest atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i przebiega w terenie leśnym, urozmaiconym naturalnymi przeszkodami terenowymi.

2. Organizator zapewnia uczestnikom pierwszą pomoc przedmedyczną na czas trwania biegu.

3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom najwyższy komfort i bezpieczeństwo, jednakże sugeruje pozostawienie rzeczy wartościowych w domu lub zabezpieczenie ich we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Imprezy.

4. Wolontariusze upoważnieni przez Organizatora mogą zażądać opuszczenia Imprezy przez uczestnika, którego wygląd lub zachowanie może wskazywać na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających albo który zachowuje się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, względnie naruszający dobra osobiste osób trzecich. W takim wypadku Uczestnikowi usuniętemu z terenu Imprezy nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w szczególności zwrot opłaty startowej.

5. Organizator może odwołać Imprezę z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim wypadku Uczestnikom zwrócone zostaną w całości uiszczone opłaty startowe.

6. W sprawach szczegółowych, dotyczących interpretacji postanowień regulaminu lub w sprawach w nim nieujętych decydują Organizatorzy.

7. Uczestnicy oraz ich zwierzęta biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom i ich mieniu przed, w trakcie trwania oraz po zakończeniu zawodów.

8. Organizator zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia NNW przez zawodników.